Захваљујући љубазности Канцеларије градоначелника Београда проф. др Зорана Радојичића, добили смо текст Споразума о сарадњи између Београда и Беча, који је потписан 18. октобра 2019. године у Бечу. Откривамо шта он садржи. У оквиру овог Споразума, развијамо културну сарадњу, између два града, две земље и два народа, којој смо у потпуности посвећени. Управни одбор АСКД „Вилхелмина Мина Караџић“

Преамбула

Београд и Беч спајају дуга историја плодне сарадње двеју градских управа, богато наслеђе и савремени токови у области културне сарадње, као и снажни заједнички привредни интереси. Као кључна чворишта на најзначајнијој европској реци, Дунаву, и Београд и Беч у великој мери утичу на квалитет живота, привредни раст и позитивне друштвене токове не само својих метрополитенских подручја, већ и ширих територија.

Блиска сарадња двају градова и интензивна размена искустава и примера добре праксе могу бити важни развојни импулси за оба града. Стога, Град Беч, главни град Републике Аустрије, и Град Београд, главни град Републике Србије, постављају себи циљ да континуирано унапређују и развијају међусобну сарадњу и размену.

Члан 1.
Предмет Споразума

Град Београд и Град Беч ће настојати да унапређују размену информација, знања и искустава у областима од заједничког интереса. Овим Споразумом два главна града исказују жељу и спремност да у будућности интензивно сарађују у следећим областима:

1. Паметни градови
Израдом и имплементацијом стратегија за паметне градове (Smart Cities) и применом иновативних концепата, градске управе, у садејству са локалним заједницама, могу да допринесу унапређењу квалитета живота грађанки и грађана, с посебним акцентом на следећим развојним приоритетима:

 •  јачање институционалног оквира за паметан урбани развој града, као дела паметне управе
 •  одржива урбана мобилност, уз фаворизовање пешачког и бициклистичког саобраћаја
 •  паметно здравство, коришћење ИКТ за унапређење здравствене заштите

2. Планирање развоја града
Способност адекватног реаговања градова на многобројне ризике и развојне изазове, подразумева шири друштвени консензус и укључивање свих чинилаца развоја у све фазе планирања, с посебним акцентом на следећим елементима:

 • механизми партиципације у области урбанистичког планирања, уз коришћење свих доступних савремених технологија и поступака
 •  уређење отворених јавних простора
 •  стамбене политике, развој јавног становања, уз пилотирање напредних технолошких процеса
 •  јавне политике активног старења и концепт age-friendly city
 •  енергетска ефикасност јавних објеката и вишепородичних стамбених објеката
 •  системска и одржива примена концепта отворених података ради унапређења доступности услуга грађанкама и грађанима

3. Културно наслеђе и иновације
Заједничка искуства у области културе и друштвеног живота двају градова, потребно је искористити и у сврху размене искустава у следећим областима:

 •  уређење и ревитализација културно-историјских објеката у заштићеним зонама, старом језгру града или у оквиру значајних амбијенталних целина
 •  синергија у области одрживог туризма, укључујући конгресни, манифестациони и културни туризам
 •  манифестације узвратног карактера (попут постојеће манифестације „Дани Беча у Београду”) и други програми стручне и културне размене

 културне и креативне индустрије

Члан 2.
Спровођење Споразума

Ради спровођења Споразума неопходно је, пре свега, обезбедити учешће стручњака из градских институција оба града, као и из партнерских организација које активно учествују у осмишљавању и изради развојних политика градова. Градови ће настојати да у најбољем року формирају оперативне радне тимове у сврху размене информација, знања и искустава у областима од заједничког интереса.

Ради увећања обима привредне сарадње и инвестиција, као и степена удруживања и заједничких наступа на трећим тржиштима, оперативни радни тимови двају градова ће заједнички, активно и добровољно промовисати догађаје и конференције чији су домаћини институције и организације из оба града, како би оснажили међусобне односе.

Међусобне посете је пожељно планирати благовремено, а како би састанци, садржајно и организационо, могли да се припремају на најоптималнији могући начин. Трошкове пута и смештаја за делегације који том приликом настају, сноси гостујући град.

Спровођење свих мера врши се у складу са доступним организационим ресурсима и доступним финансијским стредствима.

Члан 3.
Надлежност

Координација активности у оквиру имплементације Споразума о сарадњи у надлежности је одељења за међународну сарадњу два града.

Члан 4.
Важење Споразума

Споразум о сарадњи је потписан у граду Бечу, Републици Аустрији дана 18. октобра 2019. године, и сачињен је на 3 језика – немачком, српском и енглеском, при чему су све три верзије једнако веродостојне. У случају било каквих измена и допуна овог Споразума, свака страна ће одмах обавестити другу страну о томе. Споразум о сарадњи ступа на снагу даном његовог потписивања и закључује се на период од пет година.

Споразум о сарадњи не утиче на друге протоколе и споразуме о сарадњи нити једног од ова два града и не даје посебан или повлашћен правни статус или права нити једном од ова два града.

У Бечу, 18. октобра 2019.

Михаел Лудвиг (Michael Ludwig) Проф. др Зоран Радојичић
Градоначелник града Беча Градоначелник града Београда